6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ. markasıdır. KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili veri sorumlusu AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ..

AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ. olarak müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

 

              İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC AŞ.  

 tarafından           işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLER

Veri Türü

Alınan Veriler

Kimlik

Ad-Soyad, TCKN, nüfus cüzdanında yer alan diğer kimlik bilgileri, SGK Sicil No, medeni hali, imza, çalışan yakınlarının kimlik bilgileri.

İletişim

Ev ve cep telefon numarası, adres, e-posta adresleri, ulaşılabilecek kişi bilgisi

 

Özlük

Dönem /ay/yıl kesinti oranı katkı tutarı, Gelir Vergisi Matrahı, İşe başlama tarihi,

İşe Giriş-Çıkış Bilgisi, Maaş Kalan Ödeme, SGK Matrahı, Ücret, Ücret ödeme tarihi, özlük dosyasında yer alan diğer veriler.

 

  Lokasyon

Araçlarımızı kullanan çalışanlarımızın konum ve güzergâh bilgileri vb. 

Hukuki İşlem

Dava bilgisi

 

İşlem Güvenliği

IP Adresi, Mac Adresi, Hedef IP, Veri Boyutu, Erişim Tarihi

Finans

Çalışanların banka hesap numaraları (IBAN).

 

Mesleki Deneyim

Eğitim bilgileri, yabancı dil bilgileri, iş deneyimleri, yabancı dil, sürücü bilgisi, meslek, okul/bölüm, referanslar iş deneyimleri, yabancı dil, teknik yetileri, sürücü belgesi, şirket içi pozisyon bilgisi.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Fotoğraf

 

Fiziksel Mekân Güvenliği

  İç ve dış mekan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen veriler.

Diğer Bilgiler (plaka)

Çalışanlar tarafından kullanılan, şirkete ait araç plaka bilgisi

 

 

 

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

Veri Türü

Alınan Veriler

Sağlık Bilgileri

Çalışanlara ait sağlık bilgileri.

 

 

                                                        

 

 

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışanlarımızın adli sicil kaydı bilgileri.

Biyometrik Veri

Çalışanlarımızın iş sürekliliğini sağlayabilmek amacıyla kullanılan yüz tanıma sistemi verileri.

 

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

AKOR, yukarıda genel hatları ile belirtilen uhdesindeki kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Şekli ve Verilerinizi İşlememizin Hukuki Dayanakları

 

AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ.  kişisel ve özel nitelikli verilerinizi 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki sorumluluğu, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rıza şartlarından en az birinin var olması durumunda işlemektedir.

İş başvuru formları, Şirket’e ibraz edilen muhtelif bilgi ve belgeler, insan kaynakları, muhasebe,         e-ticaret satışları ve iş süreçlerinde Şirket nezdinde oluşturulan bilgi ve belgeler, faturalar, irsaliyeler, fiyat teklif formları Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, Şirket internet sitesi, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile iş ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler, kurumsal iletişim hesapları, güvenlik kameraları,  yüz tanıma sistemi vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Yurtiçinde Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ., veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiği verileri 6698 sayılı Kanun'un 8. maddesinde sayılan hukuki gerekçeler kapsamında yukarıda belirtilen amaçlar için paylaşabilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; Topluluk Şirketleri, Yetkili Kurum ve Kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışında Bulunan Üçüncü Kişilerle Paylaşımı

AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ. hiçbir kişisel veriyi yurt dışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

AKOR MOBİLYA SAN. VE TİC. AŞ. nezdinde kişisel verileri olan kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen bütün haklara sahiptir. Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi AKOR'a başvurarak kendisi ile ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz

6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereği aşağıdaki yöntemlerden biri ile iletebilirsiniz. Talebinize 6698 sayılı Kanun'un 13. maddesi gereğince 30 gün içerisinde ücretsiz cevap verilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde anılan Tebliğde belirlenen ücret dışında bir ücret talep edilmeyecektir. Başvurularınızı şirket resmi internet adresinden (www.dizzahome.com.tr ) temin edebileceğiniz KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

 

 

Başvuru Yöntemi

Şirketin İletişim Bilgileri

Açıklamalar

Şahsen Başvuru

OSB 10. CADDE NO: 25 MELİKGAZİ KAYSERİ

 

OSB 10. CADDE NO: 25 MELİKGAZİ KAYSERİ

Zarfın üzerine “Kişisel  Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Vasıtasıyla Tebligat

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Yoluyla

 

 

 

Başvurucu, kimliğini ispat edecek olan belge ve dokümanlarla beraber başvuruda bulunacaktır. Başvurularınızda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, TCKN, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yazılması zorunludur. Bu belgelerin teyidi yapılamadığı takdirde olumlu yanıt verilmeyecektir.